Věda a výzkum Science and research

Hlavní výzkumné projekty Main research projects
Rozvojový potenciál Plzeňského kraje Developing potential of the Pilsen region

Problematika rozvoje příhraničních regionů, přeshraniční spolupráce, fungování euroregionů se zaměřením na česko-bavorské pohraničí
Problems of development of the border regions, border cooperation, function of euroregions concentrated on the Czech-Bavarian borderland

Granty Grants
Role pohraničí ČR a význam hospodářské a politické spolupráce se sousedními zeměmi pro integraci ČR do EU (Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 1999-2000)
The role of the Czech borderland and the importance of business and political cooperationwith the neighbouring countries for integration of the Czech Republic to the EU (Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, 1999-2000)

Postavení pohraničí v regionálním rozvoji ČR se zřetelem k zapojení ČR do evropských struktur (GAČR, 2000-2002)
Position of the borderland in regional development of the Czech Republic regarding to the integration of the Czech Republic to the European structures (GAČR, 2000-2002)

Pracovně podmíněná migrace jako součást mezinárodního (přeshraničního) trhu práce s ohledem na zapojení Česka do EU (GA ČR, 2002-2004)
The migration contingent on employment as a part of the international (over border) employment market considering the integration of the Czech Republic to the EU (GAČR, 2002 - 2004)

Periferní oblasti Česka jako součást polarizace prostoru v souvislostech evropské integrace (GA ČR, 2003-2005)
The peripheral regions of the Czech Republic as a part of the polarization of the space in coherence of the European integration (GAČR, 2003-2005)

Mezinárodní spolupráce International cooperation
Koordinátor a spolupracovník v mezinárodním vědeckém spolku Vědecký šestiúhelník univerzit Bayreuth-Plzeň-Bratislava-Graz-Maribor-Pécs. Spolek pořádá pravidelná výroční zasedání k prezentaci výsledků vědeckého výzkumu. Společným projektem byl Městský marketing jako součást inovační strategie rozvoje měst ve střední a jihovýchodní Evropě v projektu "učící se regiony" podporovaný programem EU.

Projekt CLARA@eu - Cooperation of Lokal And Regional Authorithies at the Moment of Enlarging the Union (Přeshraniční spolupráce místních a regionálních úřadů v průběhu rozšiřování Evropské unie) vědecký doprovod projektu Evropské unie ve spolupráci s Prof. Dr. Drs. h. c. Jörgem Maierem (UNI Bayreuth) a Prof. Dr. Peterem Jurczekem (UNI Chemnitz), 2005/06.

Společný projekt s Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Elmar Hönekopp, "Erweiterte Europäische Union: Arbeitsmarktperspektiven der tschechisch-bayerischen Grenzregionen", 2005/06

Koordinátor programu ERASMUS s Technickou univerzitou Chemnitz, Katedrou sociální a hospodářské geografie

Společný projekt s Katedrou hospodářské geografie a regionálního plánování UNI Bayreuth: "Regionale Netzwerke der Wirtschaft in Westböhmen", Projektseminar im WS 2003/04

Společný projekt s Katedrou hospodářské geografie a regionálního plánování UNI Bayreuth: "Machbarkeitsstudie über den Aufbau eines grenzüberschreitenden Standortinformationssystem zwischen Ostbayern und Westböhmen" im Auftrag der ARGE28-CMT. Bayreuth: RRV, 2003, 36 S.

Společný projekt s Katedrou hospodářské geografie a regionálního plánování UNI Bayreuth: "Herausforderungen der EU-Osterweiterung um die Tschechische Republik für die Landesentwicklung in Bayern" im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen. Bayreuth: RRV, 2002, 249 S.

Einschätzung der Entwicklung und Zusammenarbeit im sächsisch-böhmischen Grenzgebiet. Eine Beurteilung durch Bewohner der Euroregionen Egrensis und Erzgebirge. (Prof. P. Jurczek) 1997.


Účast na konferencích (2003-2005) Participation in conferences (year 2003)
DOKOUPIL, J., MATUŠKOVÁ, A., NOVOTNÁ, M. 2005. Model Peripheral Areas in the Plzeň District. International Konference on issues of Peripheral Areas QUO VADIS PERIPHERY? UK. Praha, 25.-26. November 2005. (poster).

- DOKOUPIL, J. Pendler im tschechisch-deutschen und tschechisch-österreichischen Grenzraum. Regionalwisseschaftliches Kolloqium sächsischer und böhmischer Universitäten. Leitthema:Grenzraumforschung. ZČU. Pernink,10.-11.11.2005.(přednáška).

- DOKOUPIL, J., MATUŠKOVÁ, A. 2005. Erwartungen und erste Ergebnisse der EU- Erweiterung in der Tschechischen Republik. Erwartungen und erste Ergebnisse der EU- Erweiterung -Tagung des Forschungssechsecks der Universitäten Bayreuth, Bratislava, Graz, Maribor, Pécs und Plzeň. Schloss Thurnau, 22.4.2005 (přednáška).

- DOKOUPIL, J. Grenzüberschreitender Arbeitsmarkt - die Gelegenheit für die gute Nachbarschaft oder die Drohung für die schlechte Nachbarschaft? Deutsch-Tschechisches Begegnungsseminar Gute Nachbarn - Schlechte Nachbarn. TU Chemnitz. Bad Schlema, 2.-4. duben 2004. (přednáška).

- JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J. Labour Market and Migration Movements as an Example of European Integration/national and regional point of view (Czechia and Euroregion Elb). In The 2nd International Conference on Population Geographies. Royal Geographical Society, Institute for Britisch Geographers. St Andrews, 11.-14. srpen 2004. (spoluautor přednášky).

- JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J., HAVLÍČEK, T. 2004. Labour Market and Migration Movements in Czechia for Example of Prague and Borderland to Germany. The 2nd International Conference on Population Geographies. Royal Geographical Society, Institute for Britisch Geographers. St Andrews, 11.-14. srpen 2004. (poster).

- JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J. Labour Market and Migration Movements/Czechia in a Context of European Integration. The 30th Congress of the International Geographical Union One Earth-Many Worlds. IGU. Glasgow, 15.-20. srpen 2004. (spoluautor přednášky). - JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J., HAVLÍČEK, T. 2004. Labour Market and Migration Movements in Czechia for Example of Prague and Borderland to Germany. The 30th Congress of the International Geographical Union One Earth-Many Worlds. IGU. Glasgow, 15.-20. srpen 2004. (poster).

- DOKOUPIL, J. Přeshraniční trh práce - impulz nebo bariéra pro rozvoj přeshraničního regionu (na příkladu česko-bavorského pohraničí). Mezinárodní konference Regionálna geografia, regionálny rozvoj a Európska únia. UK. Bratislava, 8.-10. září 2004. (přednáška).
- JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J., HAVLÍČEK, T. 2004. Trh práce a migrace v Česku na příkladu Prahy a česko-německého pohraničí. Mezinárodní konference Regionálna geografia, regionálny rozvoj a Európska únia. UK. Bratislava, 8.-10. září 2004. (poster).

- JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J., HAVLÍČEK, T. 2004. Trh práce a migrace v Česku na příkladu Prahy a česko-německého pohraničí. 53. sjezd Polské geografické společnosti Geograficzne problemy pogranicza Evropy zachodniej i Wschodniej. Univerzita Lublin, Lublin, 24.-27. červen 2004. (poster).

- JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J., HAVLÍČEK, T. 2004. Trh práce a migrace v Česku na příkladu Prahy a česko-německého pohraničí. Mezinárodní konference/výroční konference ČGS Geografie a proměny poznání prostorové reality. ČGS, OU. Ostrava, 30.-31. srpen 2004. (poster).

- DOKOUPIL, J., JEŘÁBEK, M. Entwicklung und Zusammenarbeit Sachsens, Tschechiens und Polens unter besonderer Berücksichtigung unrer Grenzregionen. 8. Politik- und Regionalwissenschaftliches Symposium - Nach dem EU-Beitritt Tschechiens und Polens - Eine erste Bilanz. TU, Chemnitz, 22. říjen 2004. (pódiová diskuse).

- DOKOUPIL, J. Pendlerství. Mezinárodní konference Trh práce a migrace/Česko v kontextu evropské integrace. SoÚ AV ČR, ZČU, UK, MU, OU, JČU. Nové Hrady, 11.-12. listopad 2004. (přednáška).

- JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J., HAVLÍČEK, T. 2004. Labour Market and Migration Movements in Czechia for Example of Prague and Borderland to Germany. Mezinárodní konference Trh práce a migrace/Česko v kontextu evropské integrace. SoÚ AV ČR, ZČU, UK, MU, OU, JČU. Nové Hrady, 11.-12. listopad 2004. (poster).

- DOKOUPIL, J. Einfluss der EU-Erweiterung auf die Differenzierung des tschechischen Grenzraums unter besonderer Berücksichtigung der böhmisch-bayerischen Grenzregionen. 54. Deutscher Geographentag. Bern, 28. září-4. říjen 2003. (přednáška).
- JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J., HAVLÍČEK, T. (2003). Czech Borderland: Space of Barrier or Meditation? 54. Deutscher Geographentag. Bern. 28.9.-4.10.2003. (poster).

- JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J., HAVLÍČEK, T. (2003). Czech Borderland: Space of Barrier or Meditation? 5. česko-slovensko-polské seminárium. Prachatice, červen 2003. (poster).

- JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J., HAVLÍČEK, T. (2003). Czech Borderland: Space of Barrier or Meditation? 12th International Conference of Historical Geographers. Auckland. 9.- 13.12.2003. (poster).