Vzdělání a kvalifikace Education and qualification

Vysokoškolské vzdělání University education
Pedagogická fakulta Plzeň, 1983 Faculty of Education, Pilsen, 1983
Diplomová práce: Závod jako stabilizátor mikroregionu Diploma work: Concern as a stabilizer of a microregion


Masarykova univerzita Brno, 1999 Masaryk University, Brno, 1999
Disertační práce: Regionální marketing - nástroj pro regionální rozvoj příhraničního regionu Tachovsko. Thesis: Regional marketing - an implement for regional development of the border region Tachov.

Prešovská univerzita v Prešově, 2008
Habilitační práce: Regionální rozvoj česko-bavorského pohraničí - teorie a praxe (Regional development of Czech-Bavarian borderland - theory and practice)

Akademické tituly Academical degrees
PaedDr. (Pedagogická fakulta, Plzeň) PaedDr. (Faculty of Education, Pilsen)
Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno) Ph.D. (Masaryk University, Brno)
doc. (Prešovská univerzita v Prešově)

Pedagogická praxe Pedagogical experiences
1982-1983 gymnázium v Plzni 1982-1983 grammar school in Pilsen
1984-1987 základní škola v Bělčicích 1984-1987 basic school in Bělčice
1987-2000 odborný asistent KGE FPE ZČU v Plzni 1987-2000 a lecturer at the Department of geography of Faculty of education of the University of West Bohemia in Pilsen
2000-dosud vedoucí KGE FPE ZČU v Plzni 2000-present the head of the Department of geography of Faculty of education of the University of West Bohemia in Pilsen

Odborné zaměření Specialized survey
Regionální geografie a regionální rozvoj Regional geography nad regional development