GČR / 4


Regionální diferenciace průmyslu ČR

Seminární úkol 4:
Vytvoříme lokalizovaný diagram nebo kartogram, který ukáže rozmístění jednotlivých průmyslových odvětví na území ČRa zaměstnanost v jednotlivých odvětvích v okresech ČR. Charakterizujeme rozmístění odvětví průmyslu v ČR (náměty 1-13) nebo charakterizujeme zaměstnanost odvětvích NH (náměty 14-20).

Náměty pro kartografické zpracování (tématické informace):
1. Průmysl chemický
2. Průmysl dřevozpracující
3. Průmysl hutnický
4. Průmysl keramický
5. Průmysl kožedělný
6. Průmysl papírenský
7. Průmysl porcelánu
8. Průmysl potravinářský
9. Průmysl sklářský
10. Průmysl stavebních hmot
11. Průmysl strojírenský
12. Průmysl textilní
13. Těžba nerostných surovin
14. Průmyslová zaměstanost v okresech ČR
15. Zaměstanost v stavebnictví v okresech ČR
16. Zaměstanost v zemědělství v okresech ČR
17. Zaměstanost v dopravě v okresech ČR
18. Zaměstnanost v průmyslu


Pro vytvoření mapového výstupu 1 - 13 využijeme software ArcView a geografická data, téma - shapefile LOKALITY (sidla.shp, sidla.shx, sidla.dbf, hranice.shp, hranice.shx, hranice.dbf). Tato grafická data jsou upravena (generalizována) z geografické databáze ARCČR 500 od firmy ARCDATA PRAHA. Popis témat je uveden v souboru METADATA. Pro zpracování kartogramu využijeme dále data z atlasů ČR, základní literatury a pramenů.
Pro vytvoření mapového výstupu 14 - 18 využijeme software ArcView a geografická data, témata - shapefile okresy (okresy.shp, okresy.shx, okresy.dbf) nebo KRAJE. Pro zpracování mapového výstupu využijeme datové soubory ve formátu dbf z Registru ekonomických subjektů dále také datové soubory, získané z elektronické publikace Českého statistického úřadu - Okresy ČR. Tato data je možné stáhnout ze stránek ČSU - http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/p/1303-04. Jedná se o tabulky v Excelu (elektronická publikace Okresy ČR 2003). Z dat si vytvoříme databázový soubor ZAMEST.DBF, a připojíme jej k shapefile OKRESY.


Postup v ArcViev
Postup v ArcGIS - ArcMAP

Literatura a prameny